Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Introductie en Definities

LCPackagingshop.nl wordt beheerd door LC Packaging Netherlands B.V.

Onder ‘de onderneming’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ wordt in deze voorwaarden verstaan, LC Packaging Netherlands B.V.

Onder ‘afnemer’ wordt in deze voorwaarden verstaan: degene met wie LC Packaging Netherlands B.V. een overeenkomst sluit of heeft gesloten.

LC Packaging Netherlands B.V. biedt deze webshop aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, maakt u gebruik van onze "Dienst" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Algemene Voorwaarden"; “Voorwaarden”), inclusief de aanvullende voorwaarden en beleidsregels waarnaar hierin wordt verwezen. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot zich oriënterende bezoekers, verkopers, klanten, verkopers en / of bijdragers van inhoud.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze webshop bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u onze webshop en diensten niet gebruiken.

Alle nieuwe functionaliteiten of tools die aan de huidige webshop worden toegevoegd, vallen ook onder de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Algemene Voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze webshop te plaatsen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de webshop na het plaatsen van wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

LCPackagingshop.nl wordt gehost door Shopify Inc. Shopify biedt ons het online e-commerceplatform waarmee wij onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere transactie tussen de onderneming en de afnemer en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Gebruiksvoorwaarden

Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent, of dat u meerderjarig bent en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige gezinsleden toe te laten tot onze webshop.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Dienst wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten).

U mag geen virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw gebruik van de Dienst. Wij behouden ons het recht voor om eenieder op enig moment het gebruik van de Dienst te ontzeggen.

 

Artikel 4. Wijzigingen aan de Dienst en Prijswijzigingen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de Dienst.

 

Artikel 5. Producten

Bepaalde producten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar via de webshop. Deze producten hebben mogelijk een beperkte hoeveelheid en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons Retourbeleid.

Wij hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten in de in webshop zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. Wij kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computermonitor nauwkeurig zal zijn.

Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van onze producten te beperken tot een geografische regio of jurisdictie en hebben de mogelijkheid om de hoeveelheden van alle producten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van elk product op elk moment stop te zetten.

 

Artikel 6. Levering

6.1 De afnemer is verplicht alle gekochte zaken in ontvangst te nemen op het door de onderneming of door de vervoerder aangegeven moment. Indien de afnemer de gekochte zaken niet volledig en/ of niet tijdig in ontvangst neemt of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (tijdige) aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de afnemer.

6.2 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de in ontvangst name van de goederen door de afnemer, of, bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door de overdracht van de goederen aan de vervoerder.

6.3 Het is de onderneming toegestaan verkochte zaken in gedeelten (deelpartijen) te leveren.

 

Artikel 7. Levertijd

7.1 De genoemde levertijd dient ter indicatie en is geen fatale termijn. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de afnemer niet het recht om de bestelling te annuleren of de ontvangst van een zending of deel van een zending te weigeren, noch verplicht dit de onderneming tot enige vergoeding aan de afnemer.

7.2 De onderneming is gerechtigd een overeengekomen termijn aan te passen, indien en voor zover de afnemer in gebreke blijft gegevens te verstrekken welke de onderneming nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.

  

Artikel 8. Kwaliteit

8.1 De verkochte zaken dienen de eigenschappen te bezitten die in de webshop zijn omschreven. Aan deze omschrijving kunnen echter geen rechten worden ontleend (zie ook onze Disclaimer). De onderneming staat niet in voor enig andere eigenschap van de verkochte producten dan hetgeen dat in de webshop wordt vermeld.

8.2 Indien de verkochte zaken bestemd zijn voor enig bijzonder gebruik dat bijzondere risico’s of kwaliteitseisen met zich meebrengt, dient de afnemer dit van tevoren uitdrukkelijk kenbaar te maken aan de onderneming en dient dit bijzonder gebruik schriftelijk in een overeenkomst te worden vastgelegd, bij gebreke waarvan normaal gebruik verondersteld wordt.

 

Artikel 9. Wijziging in de te leveren zaken

De onderneming is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie die vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften. De onderneming zal de klant hiervan voorafgaand aan de levering op de hoogte stellen.

 

Artikel 10. Tolerantie

Bij leveranties van verpakkingsmaterialen wordt de onderneming geacht behoorlijk te hebben gepresteerd, indien de specificaties van het geleverde binnen de in Artikel 24 vermelde toleranties blijven. Bij overschrijding van de vermelde toleranties gelden geringe afwijkingen in kleur, dikte, kwaliteit, afmetingen en andere dergelijke gegevens slechts als tekortkoming, indien de afnemer aantoont dat de afwijking de functionaliteit van de verkochte zaken aantast.

 

Artikel 11. Annuleringsvoorwaarden

11.1 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de onderneming zich bij de uitvoering van de bestelling bedient of zich verplicht te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de bestelling onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de onderneming bevoegd de bestelling te annuleren.

11.2 De onderneming behoudt zicht het recht voor om, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling te beperken of te annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat wij een bestelling wijzigen of annuleren, zullen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling is geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs.

 

Artikel 12. Nauwkeurigheid van aankoop- en accountinformatie

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze webshop worden gedaan.

 

Artikel 13. Persoonlijke informatie

Op de verstrekking van persoonlijke gegevens via LCPackagingshop.nl is ons Privacybeleid van toepassing. Raadpleeg ons Privacybeleid voor meer informatie.

 

Artikel 14. Gebreken en klachttermijnen

14.1 De afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de afnemer na te gaan of het geleverde aan de bestelling beantwoordt, te weten:

 • of de juiste zaken zijn geleverd;
 • of de geleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het bestelde;
 • of de geleverde zaken voldoen aan de eigenschappen die in de webshop zijn omschreven.

14.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de afnemer deze binnen 24 uur na ontvangst aan de onderneming te melden. Een niet schriftelijke melding dient binnen drie dagen na ontvangst van de zaken door de afnemer schriftelijk te worden bevestigd. Tevens dient de afnemer, dan wel degene die de zaken voor of namens de afnemer in ontvangst neemt, bij ontvangst van de zaken een schriftelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek of tekort te vermelden in de transportdocumenten die de zaken begeleiden, ter bevestiging dat de klacht bestond op het tijdstip van aflevering van de zaken. De afnemer dient de zaken ten aanzien waarvan gereclameerd is op zorgvuldige wijze te bewaren op een zodanige wijze dat verlies van kwaliteit of kwantiteit voorkomen wordt.

14.3 Niet zichtbare gebreken dient de afnemer binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan de onderneming. Elk recht op schadevergoeding wegens niet zichtbare gebreken vervalt na 14 dagen, welke termijn aanvangt op de dag van aflevering.

14.4. Indien vaststaat dat een artikel gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal de onderneming de keuze hebben deze te vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de afnemer voldoen. In geval van vervanging is de afnemer gehouden om de vervangen zaak aan de onderneming te retourneren en de eigendom daarover aan de onderneming te verschaffen, tenzij de onderneming anders aangeeft.

  

Artikel 15. Betaling

Betaling dient bij het plaatsen van de bestelling direct online te geschieden via een van de betaalwijzen die via de webshop wordt aangeboden. Kijk voor meer informatie bij Bestellen, Betalen.

 

 Artikel 16. Aansprakelijkheid

16.1 De onderneming is niet aansprakelijk voor enige door de afnemer geleden schade, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot zaakschade, stilligschade en winstderving, als gevolg van niet of niet tijdige ondeugdelijke afhandeling van de bestelling, tenzij de afnemer bewijst dat de schade het rechtstreeks gevolg is van het handelen van de onderneming.

16.2 Indien de onderneming aansprakelijk is, is de hoogte van de door haar uit te keren schadevergoeding in alle gevallen beperkt tot maximaal de koopsom van de geleverde zaak, waarop de schadeclaim betrekking heeft, met een maximum van € 100.000,-.

16.3 Indien de onderneming door een derde wordt aangesproken tot schadevergoeding, voor schade die veroorzaakt is door of verband houdt met de door de onderneming aan de afnemer geleverde of te leveren zaken, vrijwaart de afnemer de onderneming op diens eerste verzoek.

 

Artikel 17. Overmacht

17.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan de onderneming zijn toe te rekenen. Hieronder is mede begrepen:

 • stakingen in andere bedrijven dan die van de onderneming;
 • wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van de onderneming;
 • een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
 • niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de onderneming afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

17.2 De onderneming heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat de onderneming haar verbintenis had moeten nakomen.

17.3 Tijdens overmacht worden de levering- en andere verplichtingen van de onderneming opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de onderneming niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken zijn beide partijen bevoegd de bestelling te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

17.4 Indien de onderneming bij het intreden van de overmacht- al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel als betaald te beschouwen.. Dit geldt niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

Artikel 18. Verval

18.1 Onverminderd het bepaalde in Artikel 14 geldt dat alle vorderingen op de onderneming vervallen door het tijdsverloop van 1 jaar.

18.2 De hiervoor genoemde vervaltermijn vangt aan op de dag volgend op de dag waarop de vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgend op de dag waarop de afnemer met de schade bekend is geworden.

 

Artikel 19. Toepasselijk recht

19.1 Op alle bestellingen in de webshop (elke overeenkomst tussen de onderneming en de afnemer) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

19.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 20. Scheidbaarheid
In het geval dat een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht te zijn gescheiden van deze Algemene Voorwaarden. Een dergelijke bepaling heeft vervolgens geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere overige bepalingen.

 

Artikel 21. Geschillen

Alle geschillen tussen de onderneming en de afnemer zullen bij uitsluiting van enig ander (scheids)gerecht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Artikel 22. Elektronische communicatie

22.1 Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen de afnemer en de onderneming door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische opslag (zoals cloudtoepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde faxberichten, emails (met inbegrip van e-mails die via internet worden verstuurd) en voicemailberichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de opdracht betrekking hebben, over en weer worden aanvaard. Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde communicatiemiddelen.

22.2 De onderneming is jegens de afnemer niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat de onderneming daarvan maakt in haar contacten met derden.

22.3 In aanvulling op het vorige lid aanvaardt de onderneming geen aansprakelijkheid voor enige schade ontstaan door of in verband met het elektronisch verzenden van Bescheiden.

22.4 Zowel de afnemer als de onderneming zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

22.5 De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger

 

Artikel 23. Bescherming Persoonsgegevens (AVG)

23.1 De afnemer stemt ermee in dat de onderneming vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens betreffende afnemer en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan de afnemer, en/of diens cliënten of derden kan verwerken in het kader van (i) een opdracht door afnemer aan de onderneming verstrekt, (ii) het voldoen aan een wettelijke verplichting, (iii) optimalisering van de dienstverlening en (iv) interne zakelijke doeleinden. Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen van deze gegevens met andere LC Packaging bedrijfsonderdelen en met partijen betrokken bij de uitvoering van de opdracht.

23.2 De afnemer staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige persoonsgegevens door de onderneming verwerkt mogen worden en vrijwaart de onderneming voor alle geleden schade in verband met claims van derden met betrekking tot de niet-naleving van de toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

23.3 De onderneming treft passende maatregelen om de van afnemer afkomstige persoonsgegevens te beschermen.

23.4 Verwerking van persoonsgegevens door onderneming vindt plaats conform de toepasselijke (inter)nationale wet- en (Beroeps)regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Artikel 24. Afwijkingen

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn de volgende afwijkingen toegestaan:

 

Agri Verpakking t/m 50 kg 

Afmetingen:

 • Lengte    + /- 5%
 • Breedte   +/-  5%
 • Hoogte   +/- 5%

Gewicht: +/- 10% 

Eenheid v levering per formaat: +/- 10%

Bij striktere kwantumeisen wordt de prijs met 10% verhoogd.

 

FIBC’s

Afmetingen  :

 • Binnenmaat lengte (cm)              +2.0 / -2.0 cm
 • Binnenmaat breedte (cm)          +2.0 / -2.0 cm
 • Binnenmaat hoogte (cm)            +2.0 / -2.0 cm

Gewicht: +/- 5%

Eenheid v levering per formaat: +/- 5%

Bij striktere kwantumeisen wordt de prijs met 10% verhoogd.

 

Artikel 25. Contactinformatie


LC Packaging Netherlands B.V.

Otto Matseweg 9
2742 JW Waddinxveen
Nederland
+31 180 393837
E info@lcpackagingshop.com