Privacybeleid

Privacybeleid

1.   Over ons Privacybeleid

LC Packaging Netherlands B.V. hecht veel waarde aan uw privacy. Binnen LCPackagingshop.nl verwerken wij  daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit Privacybeleid is van toepassing op het gebruik van LCPackagingshop.nl en de daarop ontsloten dienstverlening van LC Packaging Netherlands B.V. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 1 April 2021. Met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Dit Privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons Privacybeleid, neem dan contact met ons op via privacy@lcpackaging.com.

 

2.   Over de Gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

2.1    Webwinkelsoftware

LCPackagingshop.nl is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten, is Shopify verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid.

Door middel van Shopify Payments is Shopify is een PCI level-1 gecertificeerde verwerker van creditcardgegevens. Shopify maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software. Er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren. Shopify houdt rekening met de geldende wettelijke bewaartermijnen voor (persoons)gegevens. Het EU/US Privacy Shield is van toepassing. Uw gegevens worden mogelijk in de Verenigde Staten verwerkt.

2.2    E-mail en mailinglijsten

  • Shopify

Wij versturen onze nieuwsbrieven en geautomatiseerde transactionele e-mails met behulp van onze webwinkelsoftware 'Shopify'. Alle bevestigingsmails die u van ons ontvangt en alle webformulieren die in de webshop worden ingevuld, worden verzonden via de servers van Shopify. Shopify zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via LCPackagingshop.nl is verzonden, ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt, zult u geen e-mail meer van onze webshop ontvangen. Let op: dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen!

Uw persoonsgegevens worden door Shopify beveiligd verzonden, opgeslagen en ontsloten. Shopify maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Daarnaast verwerkt Shopify informatie over u als ontvanger en de onderwerpregel van e-mails voor het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Deze gegevens worden 30 dagen bewaard. Shopify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

  • Office365

Wij maken voor gepersonaliseerde transactionele emails met betrekking tot de webshop en voor ons overige reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Office365. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Office365 heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

2.3    Betalingsafhandeling

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het Shopify Payments platform van Shopify Inc. Shopify verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify is in het bezit van een Level-1 PCI certificering en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Shopify behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Shopify’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Shopify bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

2.4    Verzenden en logistiek

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van een bezorgdienst voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met de bezorgdienst delen. De bezorgdienst gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat de bezorgdienst onderaannemers inschakelt, stelt de bezorgdienst uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

3.        Doel van de Gegevensverwerking

3.1    Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

3.2    Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

3.3    Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan LC Packaging Netherlands B.V. op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

3.4    Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

4.   Uw Rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. In het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machine-leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

4.1    Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@lcpackaging.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

4.2    Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@lcpackaging.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

4.3    Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@lcpackaging.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

4.4    Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen via privacy@lcpackaging.com. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

4.5    Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van LC Packaging Netherlands B.V.. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact met ons op via privacy@lcpackaging.com.

 

5.   Cookies

Net als de meeste webshops, houdt LCPackagingshop.nl automatisch bepaalde informatie bij met betrekking tot gebruikerstoegang. Het gaat bijvoorbeeld om het internet protocol adres, browser type, internet service provider, doorverwijzingen / exit pagina’s, operating system, en datum- en tijd gegevens. Wij gebruiken tevens Cookies: kleine databestanden die op de computer van een gebruiker worden geplaatst om uw online ervaring binnen onze webshop te verbeteren. Het gebruik van Cookies is gebruikelijk bij de meeste websites. In de meeste webbrowsers kunnen de Cookie-instellingen worden aangepast.

LCPackagingshop.nl maakt tevens gebruik van webanalyse tools die Cookies en verwante technologieën gebruiken om te analyseren hoe gebruikers onze website gebruiken en hoe de gebruikerservaring kan worden geoptimaliseerd. Deze informatie wordt niet gedeeld of verkocht aan derde partijen. Voor meer informatie over het verzamelen van data via b.v. Google Analytics verwijzen wij u naar https://www.google.com/policies/privacy/partners. Google biedt de optie voor uitschrijving van Google Analytics Cookies. Meer informatie vindt u hier: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

6.   Wijzigingen in het Privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons Privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe Privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

7.   Contactgegevens

LC Packaging Netherlands B.V.
Otto Matseweg 9
2742 JW Waddinxveen
Nederland
+31 180 393837
E privacy@lcpackaging.com